Säännöt

 

Hyväksytty yhdistyksen yleiskokouksessa 26.7.2008
Vahvistettavana Suomen Noutajakoirajärjestössä sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Chesapeakekerho - Chesapeakeklubben r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki, toimialue valtakunnallinen. Yhdistyksen kielet ovat Suomi ja Ruotsi, pöytäkirjakielenä Suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on chesapeakelahdennoutajien laadun kohottaminen sekä metsästys- että näyttelykoirana. Toimintaansa yhdistys toteuttaa järjestämällä kilpailuja ja koulutustilaisuuksia, julkaisemalla tiedotuslehtistä sekä muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä hyvämaineisen henkilön. Yhdistyksen jäsenet voivat olla joko vuosi-, perhe-, pentue- tai kunniajäseniä. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan henkilö kutsua täysilukuisen hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisua. Pentuejäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa ja vain kasvattaja voi ilmoittaa pennun omistajan yhdistyksen jäseneksi.

4 §

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jonka toimikausi on yksi vuosi sekä neljä varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta, siten että kaksi jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla hallitukseen valittujen jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla. Lisäksi hallitukseen kuuluu kaksi varajäsentä varsinaisille jäsenille. Varajäsenten toimikasi on yksi vuosi. Varajäsenellä on äänioikeus hallituksessa vain edustaessaan poisjäänyttä, varsinaista jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden jäsenen ollessa läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin tai sihteeri ja varapuheenjohtaja yhdessä. Rahastonhoitaja voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta.

5 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.6.- 31.5. Yhdistyksen tilit tarkastaa vuosikokouksen valitsema tilintarkastaja tai varatilintarkastaja.

6 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jokaiselle jäsenelle postitse jäsenluetteloon merkityllä osoitteella viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

7 §

Yhdistys kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen heinä-elokuussa. 

Kokouksen työjärjestys: 

 1.   Kokouksen avaus.
 2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3.   Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Nämä voivat olla samat.
 4.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5.   Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
 6.   Esitetään hallituksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös
 7.   Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8.   Valitaan seuraavaa toimikautta varten hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 9.   Valitaan seuraavaa toimikautta varten tilintarkastaja ja varatilintarkastajat.
 10.   Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja niiden kokoonkutsujat.
 11.   Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintakaudelle.
 12.   Määrätään jäsenmaksut seuraavaksi toimintakaudeksi.
 13.   Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat.
 14.   Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset.
 15.   Kokouksen päättäminen.

8 §

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelemistä varten. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kuukauden kuluessa asian esittämisestä.

9 §

Yhdistyksen jäsenyydestä voidaan erota ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vastuussa sen kalenterivuoden jäsenmaksusta, jona hän eroaa. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä kalenterivuoden lopussa, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen ko. vuodelta. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä hallituksen yksimielisellä päätöksellä mikäli hän on toimimut hyvien tapojen tai yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti.

10 §

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa mikäli ¾ annetuista äänistä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa hyväksyy muutoksen.

11 §

Yhdistys voidaan purkaa mikäli ¾ annetuista äänistä kahdessa, vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava sääntömääräinen varsinainen kokous, niin päättää. Purkautuessa yhdistyksen varat käytetään chesapeakelahdennoutajien hyväksi viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

12 §

Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.