Säännöt

Chesapeakekerho–Chesapeakeklubben ry:n säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Chesapeakekerho-Chesapeakeklubben ry, kotipaikka on Helsingin kaupunki, toimialue valtakunnallinen. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on chesapeakelahdennoutajien fyysisen terveyden ja luonneominai-suuksien kohottaminen sekä metsästys- ja muiden harrastusominaisuuksien parantaminen. Toimintaansa yhdistys toteuttaa järjestämällä rodulle ominaisten lajien kokeita, kilpailuja ja koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Yhdistys myös julkaisee sähköistä tai paperista tiedotuslehtistä ja/tai verkkosivustoa.

3 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä hallituksen päätöksellä hyväksytyt henkilöt. Jäsenet voivat olla joko vuosi-, perhe-, pentue- tai kunniajäseniä. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan henkilö kutsua täysilukuisen hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Pentuejäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa ja vain kasvattaja voi ilmoittaa pennun omistajan yhdistyksen jäseneksi ensimmäiseksi vuodeksi.

4 §

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jonka toimikausi on yksi vuosi ja neljä varsi-naista jäsentä joiden toimikausi on kaksi vuotta, siten että kaksi jäsenistä on vuosittain erovuo-rossa, sekä kaksi varajäsentä joiden toimikausi on yksi vuosi ja joilla on äänioikeus hallituksen kokouksissa  vain edustaessaan varsinaista jäsentä. Tarvittaessa edustajuus arvotaan. Ensimmäisellä kerralla hallituksen jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla. Hallitus on päätösvaltainen puheen-johtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kahden jäsenen ollessa läsnä. Hallitus valitsee keskuudes-taan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja talouden-hoitaja yksin tai sihteeri ja varapuheenjohtaja yhdessä. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

5 §

Yhdistyksen tilikausi on 1.6.- 31.5. ja toimintakausi vuosikokouksien välinen aika. Yhdistyksen tilit tarkastaa vuosikokouksen valitsema toiminnantarkastaja tai varatoiminnantarkastaja.

6 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jokaiselle jäsenelle postitse tai sähköpostilla  jäsenluetteloon merkityllä osoitteella viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Hallitus päättää etäosallistumismahdollisuudesta kokouksiin tapauskohtaisesti.

7 §

Yhdistys kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen heinä-elokuussa.

Kokouksen työjärjestys:

   1.  Kokouksen avaus.

   2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  

   3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

   4.  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Nämä voivat olla samat.

   5.  Hyväksytään kokouksen esityslista.

   6.  Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

   7.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja              muille tilivelvollisille.   

   8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet                       toimintakaudelle erovuoroisten tilalle.  YL 14§

   9.  Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

 10.  Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle. 

 11.  Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.

 12.  Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja niiden vetäjät toimintakaudelle.

 13.  Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.

 14.  Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat    

 15.  Kokouksen päättäminen.

8 §

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelemistä varten. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kuukauden kuluessa asian esittämisestä.

9 §

Yhdistyksen jäsenyydestä voidaan erota ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vastuussa sen kalenterivuoden jäsenmaksusta, jona hän eroaa. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksua kolmen kuukauden kuluessa jäsenmaksun erääntymisestä. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä hallituksen yksimielisellä päätöksellä, mikäli hän on toiminut hyvien tapojen tai yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti. Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu yhdistyksen varoihin.

10 §

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli 3/4 annetuista äänistä, kahdessa, vähintään 14 vrk välein pidettävissä yhdistyksen kokouksissa hyväksyy muutoksen.

 11 §

Yhdistys voidaan purkaa, mikäli  ¾ annetuista äänistä, kahdessa, vähintään yhden kuukauden välein pidettävissä yhdistyksen kokouksissa, joista toisen on oltava sääntömääräinen varsinainen kokous, niin päättää. Purkautuessa yhdistyksen varat käytetään chesapeakelahdennoutajien hyväksi viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

12 §

Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

 

Hyväksytty yhdistyksen yleiskokouksessa 4.7. ja 23.7.2019

Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 16.12.2020